ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Рус Тат
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Бюджет һәм финанслар департаменты
8(8555) 47-32-20
 • 8(8555) 43-08-35
Эш вакыты: 08:00-17:00
 • пн
  08:00-17:00
 • вт
  08:00-17:00
 • ср
  08:00-17:00
 • чт
  08:00-17:00
 • пт
  08:00-17:00
 • сб
 • вс
Актүбә ур.,6, 202нче бүлмә
Картаны ябу
Оешма турында
 “Татарстан Республикасының  "Түбән Кама муниципаль районы"  берәмлеге бюджет һәм  финанслар департаменты” муниципаль казна  учреждениесе   җирле үзидарәнең даими эшләүче финанс органы булып тора,     ул үз вәкаләтләре чикләрендә  финанс, бюджет, салым һәм валюта сәясәтен тормышка ашыра, Түбән Кама муниципаль районы чикләрендә хакимиятнең әлеге өлкәдә эш алып баручы башка  органнары эшчәнлегенә күзәтчелек итә.

Департаментның төп бурычлары:

Россия  Федерациясе һәм    Татарстан  Республикасының  бюджет турындагы законнары, Түбән Кама муниципаль районы Уставы нигезендә,  Башкарма комитет белән берлектә

-          бердәм финанс, бюджет, салым һәм валюта сәясәтен тормышка ашыру;

-          Түбән Кама муниципаль районында финанс базарын үстерү өлкәсендә  бердәм сәясәтне тормышка ашыру.

   Шулай ук оешма түбәндәге вазыйфаларны башкара:

 - Бюджетара  мөнәсәбәтләрне камилләштерү буенча  тәкъдимнәр әзерли hәм  чараларны  гамәлгә ашыра.

 - Билгеләнгән тәртиптә  Түбән Кама  муниципаль районы территориясенең   социаль-икътисадый  үсеше фаразын эшләүдә катнаша.

- Эре  салым  түләүчеләрнең салым түләүләренә  мониторинг  үткәрә.

- Муниципаль максатчан программалар әзерләүдә катнаша, аларны  билгеләнгән тәртиптә җирле  бюджет  чыганаклары хисабына финанслауны тәэмин итә.

- Билгеләнгән тәртиптә Түбән Кама  муниципаль районы Советының бюджет hәм  башка  муниципаль хокукый  актлары  турындагы карарлары проектларын әзерләүдә катнаша.

- Үз  вәкаләтләренә  кагылышлы мәсьәләләр  буенча билгеләнгән тәртиптә муниципаль хокукый  актлар  әзерли hәм  бастырып  чыгара.

-  Җирле  бюджет  проекты  әзерли hәм Түбән Кама   муниципаль районы  башкарма  комитетына  тапшыра.

- Муниципаль районның тупланма  бюджеты  фаразын әзерли.

-  Үз  компетенциясе  чикләрендә  җирле бюджетны үти, муниципаль районның тупланма бюджеты hәм җирле бюджет үтәлеше турында  хисап әзерли.

- Түбән Кама  муниципаль районы  Советына hәм  Башкарма  комитетка  җирле  бюджет үтәлеше  турында хисап бирә.

- Җирле бюджетның бюджет росписен  төзи.

 -  РФ Бюджет  кодексында билгеләнгән тәртиптә финанс  контролен гамәлгә  ашыра.

 - Җирле үзидарә органнарының  структурасын  камилләштерү  буенча тәкъдимнәр эшләүдә катнаша,   Түбән Кама  муниципаль районы  җирле  үзидарә органнары  аппаратын тотуга ассигнованиеләр күләме hәм чик саны турында тәкъдимнәр әзерли, муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү  системасын  камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша.

 - Бюджет чыгымнарының нәтиҗәлелеген   күтәрүгә  юнәлдерелгән тәкъдимнәр  әзерли.

 - Салым сәясәтен камилләштерү буенча  тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша.

 -  Җирле  үзидарә органнарының җирле салымнар hәм  җыемнар турындагы  норматив хокукый актларын  куллану  мәсьәләләре буенча  аңлатмалар  бирә.

 -  Муниципаль кыйммәтле кәгазьләрне эмиссияләү hәм  урнаштыру өлкәсендә  сәясәт  алып  бара.

 - Муниципаль алынмалар структурасын   формалаштыру өлкәсендә бердәм  сәясәт эшли hәм  гамәлгә  ашыра.

 - Түбән Кама  муниципаль районы Башкарма  комитеты җитәкчесе кушуы буенча  муниципаль район  исеменнән муниципаль гарантияләр буенча йөкләмәләр  күләме   чикләрендә киләсе  финанс  елына  муниципаль районы бюджеты турында  муниципаль район  карары белән расланган муниципаль гарантияләр тапшыра.

-Билгеләнгән тәртиптә муниципаль кыйммәтле  кәгазьләр  эмитенты сыйфатында  чыгыш  ясый, муниципаль заемнар  чыгару hәм  урнаштыру шартларын эшли.

- Муниципаль бурыч кенәгәсен  алып бара.

-Муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләре реестрын алып бара.

- Чыгымнар лимиты чикләрендә киләсе финанс елына  муниципаль район бюджеты турында Түбән Кама  муниципаль районы карары белән расланган бюджет кредитлары бирүнең үтәлешен тәэмин итә.

-Муниципаль эчке бурыч структурасын камилләштерә hәм аңа хезмәт күрсәтү буенча зарури чараларны гамәлгә ашыра.

-Максатчан бюджет чараларын формалаштыру hәм файдалану буенча тәкъдимнәр әзерли.

-Бюджет чараларын  алучыларның, шул исәптән бюджет кредитлары hәм  муниципаль гарантияләр алучыларның бюджет чараларын  бүлү, алу, максатчан файдалану  шартларын үтәүләренә контрольне гамәлгә ашыра.

-Җирле бюджет чаралары  белән җитәкчелек итү  функцияләрен башкара.

-Гамәлдәге законнарда каралган башка функцияләрне тормышка ашыра.

-Департаментның үз вәкаләте  чикләрендә  кабул иткән һәм  Түбән Кама  муниципаль районы Советы тарафыннан нигезләнгән карарлары дәүләт хакимият органнары, җирле үзидарә органнары, предприятие һәм учреждениеләре, физик затларның башка субъектлары өчен мәҗбүри санала.

 

Логинова Светлана Николаевна
Бюджет һәм финанслар департаменты башлыгы
адрес: Актүбә ур.,6, 202нче бүлмә
телефон: 8(8555) 47-32-20
e-mail: Nkam.fbp@tatar.ru
Структур бүлекчәләр